Budapesten és környékén a helyszíni felmérés díjmentes!

ÁSZF

1. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk.

A Vevő/Megrendelő a megrendeléssel elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározottakat elolvasta, a benne foglalt feltételeket elfogadja, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával teszi.

A jelen ÁSZF 2021. január 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

2. Fogalommeghatározások

2.1.Szolgáltató

Név: Angyal János egyéni vállalkozó

Telefonszám: +36-30 687 3267

E-mail cím: vestabutor@gmail.com

Székhely címe: 2030 Érd, Szarkaláb u.22.

Nyilvántartási szám: 42537927

Adószám: 67025567-1-33

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12011265-00329035-00100001

2.2.Vevő/Megrendelő

Aki a Szolgáltatót az információs csatornáin keresztül, illetve személyesen felkeresi és vásárlási/megrendelési szándékát irányába jelzi. Adatai a megrendelés során kerülnek rögzítésre, a Megbízási szerződés keretében.

2.3.ÁSZF

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek egyedi bútor tervezésére és gyártására.

2.4.Szerződés

A Szolgáltatás igénybevételére a Vevő/Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megbízási Szerződésből áll.

2.5.Szolgáltatás

A Szolgáltatás a Vevő/Megrendelő által megrendelt egyedi bútor tervezése és gyártása.

2.6. Díjszabás

A Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel a Vevő/Megrendelő által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltatóval kölcsönösen kialkudott árazás.

2.7.Fél vagy Felek

Szolgáltató és Vevő/Megrendelő külön-külön vagy együttesen.

3. A szerződő felek együttműködési feladatai

 • A Szerződő felek kölcsönösen és külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéséket, nyilatkozatokat, amelyeket a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
  • A Szerződő feleknek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során úgy kell eljárniuk, hogy az megfeleljen a következő elveknek és elvárásoknak:
   • A Szerződő feleknek jóhiszeműen, a másik fél jogait és jogos érdekeit szem előtt tartva kell teljesíteniük a Szerződést. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik felet sérti, vagy sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak.
   • A Szerződő felek kötelesek egymással közölni minden olyan tényt, adatot és egyéb információt, amely arra utal, hogy a másik fél jogait, vagy jogos érdekeit sérelem éri, vagy érheti.

4. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Angyal János egyéni vállalkozó által kötött szerződésre kiterjed és az abban nem szabályozott pontokban általánosságban rendelkezik. A Szerződést a felek kizárólag írásban közös megegyezéssel módosíthatják.

5. A Szolgáltatás folyamata

Igényfelmérés, árajánlat készítés, megrendelés (szerződéskötés), teljesítés menete:

 1. A Vevő/Megrendelő jelzi a kommunikációs csatornáinkon keresztül az egyedi bútorgyártási igényét.
  1. A két fél helyszíni vagy irodai igényfelmérés során egyezteti a méretek, anyagok, formákra kialakult igényeket.
  1. A Szolgáltató ezen ismeretek alapján maximum 5 munkanapon belül a Megrendelő részére vonalas tervet készít és prezentálja a Vevő/Megrendelő részére.
  1. A vonalas tervek alapján a felek az egyeztetés során tovább finomítják és véglegesítik az ügyféligényeit.
 2. A Szolgáltató az egyeztetés során felmerült módosítások alapján maximum 5 munkanapon belül elkészíti a látványtervet és az ehhez kapcsolódó árajánlatot, amely tartalmazza a szállítási és a beszerelési költséget is.
  1. A látványterv saját szellemi terméket képvisel, amely csak megrendelés esetén díjtalan.
  1. A látványterv a Vevő/Megrendelő kérésére, külön díjazás ellenében átadásra kerül.
 3. A Vevő/Megrendelő a szolgáltatásra (egyedi bútorgyártásra) vonatkozó igénybevételi szándéka esetén a megrendelést a felek szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzítik.
  1. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezően elfogadja. A jelen ÁSZF a Vevő/Megrendelő közötti Szerződés részét képezi, amely nyomtatott formában nem kerül átadásra, a szolgáltató honlapján megtekinthető.
  1. A megrendelések módosítása a rendelés leadását követő 24 órán belül lehetséges, ezt meghaladóan nem tudjuk korrigálni a feldolgozásra került rendelést.
  1. A Vevő/Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy áttekintette a szerződésben (melynek mellékletét képezi a látványterv és az árajánlat) rögzített szín- és anyagmintákat és ennek ismeretében rendeli meg a terméket.
  1. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a bemutatott és a két fél által aláírt dokumentumokban rögzített szín- és anyagminták alapján leadott megrendelésen a 3.2 ponton kívüli esetekben csak külön díjazás esetében van lehetőség.
  1. A látványtervben rögzítettek alapján elkészített bútor színével, típusával, anyag minőségével kapcsolatban a Vevő/Megrendelő nem élhet kifogással.
  1. A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rögzített megrendelésnek megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a teljes vételárat kiegyenlíteni.
 4. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésben rögzített szín- és anyagmintákból a látványtervnek megfelelően a szerződésben rögzített határidőig és áron köteles legyártani, kiszállítani és készre szerelni.

6. Szállítási és birtokba adási feltételek

 • A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben rögzített átadási időpont figyelembevételével a termék elkészülését követően értesíti a Vevő/Megrendelőt arról, hogy a termék telephelyen átvehető, illetve igény esetén az egyeztetett időpontban kiszállításra és beszerelésre kerül.
  • A Vevő/Megrendelő vállalja, hogy a beszereléshez szükséges feltételeket biztosítja.

7. A felek közötti elszámolás

A Vevő/Megrendelő a Szolgáltatás díját készpénzben, vagy a Szolgáltató számlaszámára történő utalással fizetheti meg. A fizetés módját a Felek előzetesen egyeztetik.

 • Megbízó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi Megbízott azon tájékoztatását, hogy a „kisadózó vállalkozások tételes adója” (KATA) adózási forma alá tartozó egyéni vállalkozó.
  • Megbízott a részére megfizetett előlegről, munkadíjról elektronikus számlát állít ki Megbízó részére.
  • A Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
  • A Vevő/Megrendelő a teljesített szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a termék beszerelése és átadásával egy időpontban köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Ellenkező esetben az átadott termék a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltató, azaz Angyal János egyéni vállalkozó tulajdonát képezi.
  • Amennyiben a Vevő/Megrendelő a fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.
  • A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra vagy az egyeztetett időpontban készpénzben átadásra kerül.

8. Garancia, jótállás, szavatosság, reklamáció

 • Termékeinkre a szerződésben rögzített átadási időponttól számított 2 év garanciát vállalunk.

A rendeltetésszerű használat mellett meghibásodott terméket a garancia keretében javítjuk, szükség esetén kicseréljük.

 • Csak a garancia-, illetve a szavatossági időn belül jelzett meghibásodásért tudunk garanciális időn belül jótállást vállalni (Ptk. 248 §).
  • Tisztítás, előírás magasfényű fóliás és felületkezelt bútorainkhoz
   • Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószert tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle karcolást okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani szükséges.
   • A tisztítószer nem tartalmazhat aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.
   • Magas fényű fóliás front esetén a védőfólia eltávolítását követő négy hétben nem szabad az ajtót tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani.
   • A termék tisztítására mikroszálas kendőt, bármilyen háztartásban használatos, nem maró hatású, súroló szemcsét nem tartalmazó folyékony tisztítószert javaslunk. A durva, szemcsés szennyeződések tisztításkor karcolást okozhatnak, ezért óvatosan, kellő körültekintéssel járjanak el a tisztítás során.

9. Egyéb rendelkezések

 • A szerződő felek a Szerződés részükre fel nem róható, nem-, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és annak következményeinek elhárításával kapcsolatban egymással észszerűen és indokoltan, együttműködve járnak el.
  • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a felek külön megállapodása az irányadó.
  • Felek rögzítik, hogy az esetlegesen a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben (más néven fogyasztói jogvitában) a bírósági eljáráson kívüli rendezést a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület, címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.) segítségével végzik.